Delatnost GEO-SEIS D.O.O.

Kompanija GEO-SEIS DOO izvodi geofizička ispitivanja u cilju istraživanja u:

 

Hidrogeologiji

Za ispitivanje podzemnih voda koristi se nekoliko geofizičkih metoda. Geofizičkim ispitivanjima može da se odredi:

 • Dubina do nivoa podzemne vode
 • Debljina zone areacije
 • Izdvajanje vodonosnih i vodonepropusnih sredina iz kompleksa sedimentne serije
 • Okonturivanje ispucalih (i skrašćenih) stena i procena njihove debljine
 • Izdvajanje hidrogeoloških aktivnih raseda
 • Kartiranje pukotina
 • Određivanje stepena mineralizacije vode
 • Određivanje debljina zona sa slatkom vodom
 • Okonturivanje oblasti hranjenja i oticanja podzemnih voda
 • Pravac i brzina filtracije podzemnih voda
 • Okonturivanje struktura sa termalnim vodama
 • Regionalno kartiranje sliva
 • Određivanje kraških područja

Metode:

 • Geoelektrična tomografija (2D, 3D)
 • Reflektivna seizmika (2D, 3D)
 • Refraktivna seizmika
 • Seizmička tomografija
 • Elektromagnetske metode

 

Građevinarstvu i geotehnici (geomehanika)

Inženjerska geofizika bavi se proučavanjem najgornjih delova zemljine kore u vezi sa inženjerskom delatnošću čoveka. Jedan od osnovnih zadataka je određivanje i predviđanje karaktera uzajamnog dejstva inženjerskog objekta i geoloških prilika u vreme građenja i eksploatacije objekta. Ovo je potrebno zbog toga što svaki građevinski objekat deluje na stene u osnovi fundamenta. Ključne prednosti geofizičkih ispitivanja: otkrivanje opsanosti u vezi sa geološki nestabilniim terenima, smanjenje opsega istražnog bušenja kao skupe i zahtevne metode i određivanje značajnih lokacija za bušenje.

 • Pronalaženje prirodnih ležišta građevinskog materijala (kamena, šljunka, peska, gline, magmatskih, metarmorfnih i sedimentnih stena, ...)
 • Na mestima izgradnje stambenih i industrijskih objekata (određivanje dubine i karaktera sredine koja je pogodna za fundiranje, otkrivanje potencijalnih zona nestabilnih strena, kao što su klizišta, osulinske zone, ...)
 • Na mestima izgradnje hidrotehničkih objekata (ocena vodoodrživih osobina stena kod akumulacionog basena, utvrđivanje nestabilnih delova stena u domenu akumulacionog basena, određivanje debljine i karaktera nanosa, pregradna mesta i brane, ispitivanje vodoodrživosti u fazi eksploatacije)
 • Ispitivanja u hidrotehničkim tunelima i ostalim podzemnim objektima
 • U sobraćajnom građevinarstvu kod izgradnje autoputeva, magistralnih puteva, železničkih pruga, avio-pista i prilikom rekonstrukcija puteva (duž cele projektovane trase dobija se geološki presek dubine od 5 - 40 m, lociranje raseda i eventualnih klizišta)
 • Mikroseizmička ispitivanja u fazi izgradnje tunela, dovodnih tunela, galerijama (otkrivanje kaverni, oštećenih zona u okolini iskopa, naponsko stanje, dinamički modul elastičnosti u zonama hidrauličnih jastuka, probnih komora)
 • Ispitivanja pri izgradnji sistema za prenos energije (dalekovodi, cevovodi, vetroparkovi)
 • Ispitivana zemljanih nasipa na obalama reka i kanala (ispitivanja se izvode u vreme najvišeg i najnižeg nivoa vode u rekama i kanalima)
 • Kod proučavanja klizišta (određivanje položaja površine klizanja, prostiranja klizišta, određivanje debljina i prostiranja pojedinih sredina u telu klizišta, ....)
 • Seizmička mikrorejonizacija naselja

Metode:

 • Geoelektrična tomografija (2D, 3D)
 • Reflektivna seizmika (2D, 3D)
 • Refraktivna seizmika
 • Seizmička tomografija
 • Aktivna i pasivna MASW, SASW

 

Rudarstvu

Geofizičke metode su se pokazale kao veoma korisne u rudarskim projektima. Geofizička ispitivanja zasnivaju se na tumačenju anomalijskih vrednosti svojstava koje se mere (električna otpornost, seizmička brzina, gustina, magnetna osetljivost).

 • Istraživanje mineralnih sirovina (detekcija, zeleganje rudnih tela, prostiranje, veličina, oblik, građa)
 • Kvantitativni parametri za procenu rezervi, ocena ripabilnosti (otpornost stena na lomljenje) u kamenolomima i podzemnim iskopima
 • Ispitivanje zona smicanja, nasipa, gline, otpornih kvarcnih formacija u kojima se može nalaziti željeni minerali
 • Određivanje dubine do osnovne stene i njena topografija
 • Litološki presek terena

Metode:

 • Reflektivna seizmika (2D, 3D)
 • Geoelektrična tomografija (2D, 3D)
 • Refraktivna seizmika
 • Seizmička tomografija

 

Ekologiji i Arheologiji

Geofizika u ekologiji daje sliku i tumačenje svojstva i procesa u gornjih ~ 100 m Zemlje. To je deo koji ima direktan i svakodnevni uticaj na naše živote (i na koji mi imamo direktan i svakodnevan uticaj), ali nemamo puno saznanja o ovom regionu. Naša ispitivanja u ekologiji uključuju teorijsko modelovanje i terenski rad. Koristimo dve geofizičke metode za predloge mera i saniranja širokog spektra problema pomenute oblasti.

Geofizičke metode su način da se istraži podpovršina za potrebe arheoloških istraživanja. Geofizička ispitivanja mogu odrediti i definisati kulturne ostatke na ekonomičan i neinvazivan način. Ovakav pristup omogućava ispitivanje većih područija i razumevanje lokacija u širem kontekstu. Geofizika može pomoći arheolozima da odaberu lokacije iskopavanja a da pri tome optimizuju resurse i povećaju efikasnost.

 • Zaštita životne sredine i čovekove okoline (zagađenje podzemnih voda, izlivanje opsanih materija,...)
 • Ispitivanje prekrivrenih odlagališta otpada
 • Kartiranje arheoloških ostataka (lociranje i definisanje zakopanih kuća, puteva, naselja)
 • Detekcija podzemnih šupljina

Metode:

 • Geoelektrična tomografija (2D, 3D)
 • Reflektivna seizmika (2D, 3D)
 • Refraktivna seizmika
 • Seizmička tomografija

 

 

Delatnost GEO-SEIS D.O.O.