Seizmičke metode ispitivanja

 

Tehnika seizmičkih ispitivanja zasnivaje se  na pobuđivanju seizmičkih talasa (eksploziv, čekić, pad tega ili vibrator), a potom na registraciji vremena koje je proteklo od momenta pobude do momenta nailaska talasa  do geofona koji su postavljeni duž seizmičkog  profila.

Poznavajući vremena dolazaka elastičnih talasa do pojedinih geofona, i brzine prostiranja elastičnih talasa mogu se interpretirati, odnosno rekonstruisati putevi prostranja seizmičkih talasa. Informacija o građi proučavane sredine dobija se na osnovu analize puteva rasprostranjenja dveju osnovnih vrsta talasa:

a) refraktovanih talasa koji se, uglavnom, rasprostiru duž graničnih ravni ili površina dva sloja, tj. skoro horizontalno;

b) reflektovanih talasa koji u početku idu na dole, a zatim se u nekoj tački reflektuju i vraćaju nazad ka površini, i njihovo rasprostiranje je skoro vertikalno.

Na bazi proučavanja ovih dveju osnovnih vrsta elastičnih talasa razvile su se i dve osnovne metode primenjene seizmike - refrakciona i reflektivna seizmika. Za obe ove vrste talasa vreme pređenog puta zavisi od fizičkih osobina stena i njihovog strukturnog položaja. Cilj seizmičkih ispitivanja je dobijanje podataka o stenama, posebno o strukturnim oblicima.

 

Koristimo različite seizmičke metode za rešavanje različitih problema:

  • Reflektivna metoda visoke rezolucije,
  • Refraktivna,
  • Seizmička tomografija,
  • Aktivnu i pasivnu MASW, SASW   (Multi analysis surface wave; Spectral analysis surface wave).

 

Reflektivna seizmička metoda visoke rezolucije

Reflektivna seizmička metoda visoke rezolucije kombinovana sa geoelektričnom tomografijom

Seizmička tomografija

Seizmička tomografija

Reflektivna seizmička metoda visoke rezolucije

Reflektivna seizmička metoda visoke rezolucije

Refraktivna seizmička metoda

Refraktivna seizmička metoda

 

MASW (Multichannel Analysis of Surface Wave)

  • Procenjuje tvrdoću (stiffness) tla merenjem brzine smičućeg (transverzalnog) talasa (Vs) od podzemlјa. Najčešće dubine do 30 m. Smičući (transferzalni) talas je direktan pokazatelj krutosti materijala ispod površine terena.
  • Kategorizacija tla prema Eurocode 8 standardu za potrebe projektovanja i izgradnje objekata, kao i različite tipove geotehničkih inženjerskih projekata.
  • Kartiranje tla, otkrivanje anomalija (postojeće komunalne cevi, praznine usled urušavanja, jako oštećene stene), procena zbijenosti materijala kod izgradnje i rekonstrukcije puteva, procena fundiranja, računanje Jungovog modula i modula smicanja, ispitivanja na klizištima...
  • Mogućnost izvođenja 1D, 2D i 3D snimanja

 

Seizmički snimak

Seizmički snimak

1D model

1D model

Anliza disperzijee

Anliza disperzije

2D inverzni model sa bušotinskim podacima

2D inverzni model sa bušotinskim podacima

 

Prednost seizmike nad drugim geofizičkim disciplinama je uslovljena nizom faktora od kojih su najvažniji sledeći:

  a) visoka tačnost dobijenih rezultata;

  b) široke mogućnosti rešavanja raznovrsnih problema i zadataka;

  c) mogućnost efikasnog proučavanja geoloških preseka i od veoma malih, do dubina i od nekoliko desetina kilometara.